ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Konzultační hodniny a kontakty VÝCHOVNÉHO PORADCE (2018/2019)


Výchovná poradkyně Mgr. Libuše Jandová

Konzultační hodiny

pondělí10.50 - 11.40, 12.45 - 13.30
středa 15.00 - 16.00 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)
pátek 10.00 - 10.45 (pro žáky)

Kontakty

,
telefon 386 102 357
e-mailjandova(zavináč)zsroznov.cz

Konzultační hodniny a kontakty METODIKA PREVENCE (2018/2019)


Metodik prevence Mgr. Hana Skolková

Konzultační hodiny

pondělí10.00 - 10.45
pátek10.00 - 11.30
pondělí 13.30 - 15.00 (pro rodiče po předchozí telefonické domluvě)

Kontakty

telefon386 102 375
e-mailskolkova(zavináč)zsroznov.cz

Konzultační hodniny a kontakty SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA (2018/2019)


Speciální pedagog Mgr. Hana Kloudová

Konzultační hodiny

pondělí9.30 - 15.30
úterý 7.00 - 13.30
středa7.00 - 13.30
čtvrtek 8.30 - 15.00
pátek 7.00 - 13.30

Kontakty

telefon386 102 357
e-mailkloudova(zavináč)zsroznov.cz

Přijímací řízení - pro žáky vycházející v roce 2018/2019 - obecně


VYSVĚTLIVKY k tiskopisům přihlášek
prezentace pro rodiče vycházejících žáků ze dne 15.10.2018 - téma PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2018.

Jednotné přijímací zkoušky se konají
12. a 15. dubna 2019 (čtyřleté obory vzdělání),
16. a 17. dubna 2019 (šestiletá a osmiletá gymnázia).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019.

Další informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

skola         ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdržÍ zákonní zástupci od výchovného poradce v průběhu měsíce ledna, února. Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí - od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol)
      Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK - vyplnit jméno a příjmení zákonného zástupce, vyplnit na školní rok 2017/2018, vzor ZDE
     V případě ztráty zápisového lístku nebo jeho chybného vyplnění, musí rodič co nejdříve požádat o nový. Je nutné vyplnit žádost a doručit ji výchovnému poradci - zde žádost o nový zápisový lístek

     Rady pro nepřijaté žáky:
zde budou volná místo pro nepřijaté žáky do 2. kola
jak psát odvolací dopis
možný vzor odvolání
vzor odvolání na gymnázium

Dokumenty NA ROK 2017/2018


Průvodce sociální oblastí - seznam sociálních služeb - kontakty
metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování
program poradenských služeb
minimální preventivní program
hodnocení minimálního preventivního programu
krizový plán proti šikaně, kdyberšikaně
krizový plán - CAN (syndrom týraného dítěte)
Desatero komunikace s dětmi s PAS (porucha autistického spektra)
Směrnice k prevenci rizikového chování


Školní poradenské pracoviště


SLOŽENÍ:
výchovný poradce Mgr. Libuše Jandová
metodik prevence Mgr. Hana Skolková
speciální pedagoga, Mgr. Hana Kloudová

ČINNOSTI:
- podpora zdravého klimatu ve školních třídách
- prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
- kariérové poradenství
- integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
- včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
- prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
- integrace poradenských služev poskytovaných školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Výchovný poradce informuje


     Jedním z úkolů výchovného poradce je pomáhat žákům při řešení problémů – výchovných, vzdělávacích, komunikačních i osobních…

      Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Výchovný poradce může být jedním z těch, kteří mohou pomoci.
     Každý výchovný poradce je vázán dodržováním pravidla respektování důvěrnosti osobního sdělení. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření ze zneužití či zanedbávání anebo soudní výzva k podání informací. Výchovný poradce je tu pro vás.

     Nabízím vám možnost svěřit se se svým problémem. Můžete mě kdykoli oslovit, domluvit si schůzku i mimo konzultační hodiny. Jsem vám též k dispozici na e-mailu: jandova(zavináč)zsroznov.cz


Kam po ZŠ ? Jak se připravit na přijímací řízení?


      Pomoci vám mohou internetové portály:

informace o volbě povolání - SERVER "NEFLAKAM SE"
Přehled středních škol a oborů v ČR pro loňský školní rok.
ATLAS ŠKOLSTVÍ
ODBOR ŠKOLSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
STŘEDNÍ ŠKOLY
VZDĚLÁNÍ
HYPERSTUDENT
SCIO
ŠKOLA ZA ŠKOLOU
ZKOUŠKY NANEČISTO

Specifické vývojové poruchy učení


     Specifické vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) se mohou u dětí vyskytovat samostatně, ale častěji tvoří komplex poruch.
     Často se také vyskytují v kombinaci se syndromem lehké mozkové dysfunkce, který bývá v současnosti označován jako syndrom poruchy pozornosti nebo syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

Na naší škole je péče o integrované děti zajišťována formou individuálních vzdělávacích plánů, které vypracovávají třídní učitelé v součinnosti s ostatními pedagogy a výchovným poradcem, a s následným souhlasem rodičů i samotného žáka.

Rodiče musí podat žádost řediteli školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu.
formulář žádosti

Spolupracující instituce


název/jménotelefonadresaweb/e-mail
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz
SPC Týn nad Vltavou 385 731 724 Sakařova 342
375 01, Týn nad Vltavou

Poruchy chování


     Poruchami chování v dětství a adolescenci trpí 6 až 16 % hochů a 2 až 9 % pro dívek.
Konkrétně se může jednat o:
 • agresivní chování k lidem nebo zvířatům
 • závažné ničení majetku
 • podvádění a krádeže
 • závažné porušování pravidel

      Zvláště alarmující je následující skutečnost - prognóza dětí a adolescentů s touto diagnózou: více jak polovina z nich vykazuje v dospělosti závažné psychické poruchy až po psychózy!

Spolupracující instituce


název/jménotelefonadresaweb/e-mail
Středisko výchovné páče 386 355 888Dukelská 23
381 01 Český Krumlov
Pedagogicko-psychologická poradna 387 314 506
387 927 111
Nerudova 59
370 04 České Budějovice
www.pppcb.cz
poradna.info@pppcb.cz

Protidrogová prevence a prevence kriminality


Kde hledat pomoc v Českých Budějovicích


 • Jihočeský streetwork (terénní sociální práce s uživateli drog,výměnný a vitaminový program,krizová intervence, prevence zneužívání syntetických drog" na tanečních akcích)
 • Jihočeské substituční centrum
 • Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost "Háječek" o.s.(sociální práce a poradenství s klienty; poradenství pro rodiče a příbuzné klientů, hygienický, potravinový a vitamínový servis, výměnný program, zaručena anonymita a bezplatné služby, TERÉNNÍ PROGRAM – práce s toxikomany v terénu (bytech))
 • Modrá Spirála Naděje, o.s. (svépomocná rodičovská skupina, kde mají rodiče možnost hovořit o svých problémech spojených s drog. závislostí svých dětí, schází se 1x za 14 dní, pořádání akcí pro rodiče – „sjezdy“ s rodiči z ostatních krajů (1-2 denní), poskytování telefonické krizové intervence
 • Městská policie
 • Poradna drogové závislosti (poradenství; primární prevence)
 • Pedagogicko-psychologická poradna (výcvik peer-aktivistů - proškolování vrstevníků dětí ve školách, pořádání letního tábora – školení peer-aktivistů, účast na seminářích pro učitele, podchycení a náprava již prvních známek výskytu sociálně negativních jevů (včetně užívání nelegálních drog) ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti, diagnostika
 • Nemocnice Č. Budějovice – psychiatrické oddělení (hospitalizace; poradenství, AT poradna (při PSO) – subutexový program)
 • RUBICON, o.s.(volnočas.aktivity, bezplat., anonymní soc.terapie, přednášky na společenská a filosof. témata, relaxační cvičení, výtvarný atelier, poradna pro mezilidské vztahy)
 • Teen Challenge - kontaktní centrum České Budějovice (primární prevence, streetwork, rodičovská terapie, terapie pro lidi v závislostech)
 • Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy – Linka důvěry (LINKA DŮVĚRY – nonstop provoz; zajišťuje odborný první kontakt s možností anonymity s nasměrováním na speciální odbornou pomoc, řešení problému braní drog především s rodiči toxikomanů – poradenství, psychoterapie)
 • Středisko výchovné péče (podchycení a náprava prvních známek výskytu soc.negat. jevů včetně braní drog, sociální terapie; zájmové činnosti pro děti)
 • Mm České Budějovice, odbor sociálních věcí – protidrogová prevence (primární prevence, poradenství, spolupráce s ostatními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou a protidrogovou prevencí, prevence kriminality z pohledu obce (prim. prevence))

Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje