ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školská rada - složení


Složení školské rady
zástupce MM České BudějoviceIng. Michaela Novotná
zástupce pedagogůMgr. Helena Tlapáková
zástupce rodičůPavel Lískovec


Zápisy z jednání školské radyZápis z jednání ŠR ze dne 16.10.2017 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 31.8.2017 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 9.5.2017 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 3.11.2016 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 11.4.2016 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 18.11.2015 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 18.11.2014 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 26.11.2013 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 18.6.2013 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 27.11.2012 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 12.2.2012 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 12.12.2011 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 29.6.2011 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 30. 11. 2010 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 23. 10. 2009 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 23. 6. 2009 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 6. 5. 2009 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 20.10. 2008 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 1. 4. 2008 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 30. 10. 2007 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 26. 6. 2007 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 23. 10. 2006 stahuj
Zápis z jednání ŠR ze dne 12. 6. 2006 stahuj
Zápis ze zahajovacího zasedání ŠR stahuj


Zprávy školské radě


Zde můžete napsat vzkaz radě školy. Pokud uvedete i svůj e-mail, budeme se snažit Vás informovat o průběhu vyřízení Vašeho vzkazu.


 


Pokud chcete zůstat v anonymitě, zkopírujte do kolonky "Váš e-mail" následující: vzkaz@seznam.cz

Jednací řád školské radyŠkolská rada při Základní škole a Mateřské škole, L. Kuby 48, České Budějovice (dále školská rada) stanovila a schválila na svém prvním zasedání, konaném dne 18.11.2015 tento:

Jednací řád

Čl. 1
Školská rada vykonává svou činnost na základě § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, kterým se umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Čl. 2
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Termín schůzí se volí s ohledem na kompetence školské rady stanovené zákonem. Zasedání oznamuje předseda, popř. jiný pověřený člen školské rady ostatním členům minimálně 14 dní před jejím uskutečněním ostatním. Ředitel školy nebo jeho pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání na vyzvání jejího předsedy.

Čl.3
Program jednání školské rady navrhuje její předseda a schvalují jej na zasedání nadpoloviční většinou její členové. Vychází přitom ze znění školského zákona, podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, zřizovatele, dalších osob a z podnětů a návrhů členů školské rady.

Čl.4
Podklady pro jednání školské rady zajišťují její členové, popřípadě ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Požadované materiály obdrží všichni členové školské rady minimálně 14 dnů před jednáním.

Čl.5
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, při schvalování a změnách školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole. Uvedené dokumenty musí schválit do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem. V ostatních případech se usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl.6
O zasedání a usnesení školské rady se vyhotovuje písemně záznam, který je následně zveřejněn na webových stránkách školy.

Čl.7
Nejméně jednou ročně informuje školská rada zákonné zástupce nezletilých žáků, pedagogické i provozní pracovníky školy, zřizovatele a ostatní občany o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou: výsledky a průběh schvalování výroční zprávy, školního řádu, pravidel pro hodnocení žáků a v přiměřené míře i záležitosti vyjmenované v § 168 odst. 1 písm. a) a písm. e) až h) školského zákona.

Čl.8
Jakékoliv úpravy, změny nebo projednání nového jednacího řádu podléhají schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl.9
Tento jednací řád nabývá účinnosti od 18.11.2015.

V Č. Budějovicích dne 18.11.2015

Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje