ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DLOUHODOBÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY


Projekt HRÁTKY S ROŽNOVSKÝMI ŽÁČKY


Autor projektu: Mgr. Jana Broukalová, učitelka 1. stupně ZŠ L. Kuby
Cíle projektu:
 • vyzkoušet možnosti hudební výchovy na 1. stupni ZŠ L. Kuby,
 • hudebními aktivitami zprostředkovávat našim žákům a p. učitelkám společné zážitky a napomáhat tak pozitivním vztahům mezi jednotlivci i třídami


fotografie z 5. a 6. ročníku


BIG RED BUS


skola   Autor projektu: Mgr. Jana Broukalová, učitelka 1. stupně ZŠ L. Kuby
Obsah prezentace: videoklipy s anglickými písničkami

Prezentace Big red bus obsahuje videoklipy s anglickými písničkami natočené s mými žáky v 1. – 3. třídě v letech 2011 – 2014.
Zavedením výuky angličtiny na naší škole do 1. třídy jsem dostala možnost angličtinu učit. Součástí hodin se staly anglické písničky, popěvky a další aktivity k motivaci a udržení zájmu dětí o jazyk.

Komentář k natočeným písním
1.Big red bus 1. A
2. Big red bus 2.A
3. Make a circle 2.A
4. Five little monkeys 2.A
5. School rules for monkeys 2.A
6. Hokey pokey 3.A
7. Months 3.A
8. Mingle game 3.A
9. Tanec Zuzana 3.AVSTUPTE S NÁMI DO PŘÍRODY


Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008, čj. 29151 /2007-22

Vyhodnocení projektu VSTUPTE S NÁMI DO PŘÍRODY je možné stáhnout
ZDE

CÍLE PROJEKTU
 • Na školní zahradě byla vybudována učebna v přírodě s ekostezkami, kde jsou zastoupena rostlinná společenstva na různých druzích půd.
 • Tato učebna bude sloužit nejen pro rozšíření názorné výuky v mnoha předmětech žákům naší školy, ale i pro jejich odpočinek a relaxaci.
 • Zároveň bude využívána i menšími dětmi z MŠ Papírenské.
 • S postupně rostoucí vegetací získají žáci lepší přehled o provázanosti činnosti člověka s přírodou a zároveň si zakoření lepší vztah k přírodě.
 • Zapojením dětí do rozšiřování a péči o tuto školní přírodní učebnu dosáhneme kladnějšího postoje k výsledkům vlastní práce , ale hlavně i k vytvořeným hodnotám jiných dětí a učitelů.
 • Tím bude docházet k minimalizaci poškozování výsledků práce nejen tohoto projektu, ale vegetace vůbec.

POPIS PROJEKTU:

1. část "Zahrada je hra"

     Přeměna původní školní zahrady na přírodní učebnu je akce, která vychází z nápadů a podnětů žáků školy. Žáci všech ročníků 2. stupně v rámci pracovních činností zkoušeli zpracovat svoji představu o budoucí podobě školní zahrady. Na základě jejich podnětů byl zpracován projekt, podle něhož se postupně zahrada realizuje.

2.část - "Hurá do práce"

     Tato část projektu navazuje na první a spočívá v úpravě samotného pozemku pro přírodní učebnu. Na ploše zhruba 3,5 aru (i to žáci změřili) bude přírodní učebna.
     Takzvané „zemní práce“ nás stály nejvíce úsilí. Ve svém volném čase i během výuky pracovních činností žáci spolu s vyučujícími připravili základy na plochu pro odpočinkovou zónu a přístupové cesty, které následně upravila a vydláždila vybraná firma.
     Ke konci prázdnin nás sice čekala vydlážděná plocha a cestičky, ale teprve teď přišla skutečná práce zahradníka – architekta. Všechno, co jsme naplánovali na papíře, jsme museli uvést do praxe – pro rašeliniště vytvarovat šikmou plochu, připravit suchou zídku za skalkou, zavézt zeminu a připravit „kopec“ pro skalku; místo pro trávy a suchomilnou vegetaci zase zrýt a půdu značně zlehčit substrátem a pískem; místo pro bylinky zavézt míchanou zeminou. I tu zeminu míchali a kátrovali naši žáci! Prostě plno práce pro velké množství rukou.

3.část - "Tvoříme učebnu"

     Byly již dokončeny veškeré terénní práce a teď už nás čekalo „jen“ osazování zahrady. Ale instalace zahradního příslušenství zůstane na odbornících!
     Spolu se žáky 8. ročníků jsme zasázeli rostliny na příslušná místa. Na ostatních dětech bude starost o vysazenou zeleň – zalévání, hnojení, pletí a vlastně veškerá údržba.
     Žáci bývalých 9. tříd ještě před odchodem ze základní školy připravili cedulky k označení jednotlivých rostlin, stromů a keřů. V rámci pracovních činností vyrobili žáci nižších ročníků 2. stupně kolíky k cedulkám.

4.část - "Pořád je co dělat"

     Před zimou jsme cedulky sklidili, lavičky uklidili, rostliny zčásti zabezpečili; ale kdo ví, jestli všechny zimu přežijí, protože nejen velký mráz, ale i děti, které přicházejí na hřiště u školy, mohou rostliny zničit. A pokud doma nenaučili rodiče své děti vážit si práce druhých lidí, doplatí na to všichni.
     Na jaro plánujeme slavnostní otevření přírodní učebny. Dál bude pokračovat, i když projekt skončil.
     Na ploše pro bylinky ještě dostavíme bylinkovou spirálu, jejíž realizaci jsme pro špatné počasí museli odložit na jaro. Nakoupíme nové rostliny a nahradíme jimi pomrzlé a poškozené.Zasejeme nové bylinky a ty, které zimujeme uvnitř, přesázíme, až nastanou vhodné podmínky. Někteří žáci navíc přinesou z domova přebytky rostlin, které by se na skalku a do bylinkové zahrady hodily. Znovu osadíme lavičky, aby bylo, kde se učit.
     A teď už přát škole a jejím žákům spoustu zábavy a poučení s učebnou pod širým nebem.

Poděkování
     Chceme poděkovat především všem žákům, kteří se dobrovolně ve svém volném čase účastnili tohoto projektu.

     Dále bychom chtěli tímto poděkovat všem firmám, které nám pomáhaly realizovat celý projekt, i když především pouze materiálně.
     Díky lomu Plešovice jsme mohli stavět zídku a skalku.
     Rašelinu velmi rychle a ochotně dodala firma Rašelina Soběslav, závod Branná.
     I Budějovické štěrkopísky Vrábče nám vyšly vstříc.
Vhodné rostliny pak velmi laskavě a rychle i s veškerými doporučeními ke správnému zacházení, pěstování a sázení dodala firma J AGRO a.s.Okrasné školky Švamberk u Ševětína a s ní i paní Lesná (objednávali jsme přes internet).¨

PRACOVNÍ LISTY VYTVOŘENÉ V RÁMCI PROJEKTU - ke stažení

přírodopischemie1. stupeň
společenství pastvin a lukměsíčkový bylinný olejrůst fazolí
vřeslevandulový olejvýsadba jahod
čeledi krytosemenných dvouděložných rostlinmast z měsíčkového květuvýsadba ředkviček
krytosemenné a nahosemenné rostlinymajoránková mast
léčivé bylinyhistorická úloha
stavba rostlinného tělapracovní list k historické úloze


ČTENÍ NÁS BAVÍ – ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ DRUHÝCH TŘÍD


Autor : Mgr. Olga Košková
Mgr. Iva Štádlíková
Mgr. Hana Jurašová

Cíle projektu
 • Zdokonalení čtenářských dovedností
 • Najít si kladný vztah k četbě a knihám
 • Schopnost samostatné reprodukce knihy
 • Orientace v naší nejbližší knihovně

Zahájení projektu:
Projekt byl zahájen začátkem listopadu školního roku 2008 a bude probíhát celý školní rok 2008/2009

Popis projektu:
 • Pro zdokonalení čtenářských dovedností žáků jsme se rozhodli připravit soutěž ve čtení.
 • Žáci budou číst z knih, které si sami vyberou a budou z nich předčítat rodičům nebo prarodičům nahlas.
 • Každému doma rodiče změří, jak dlouho četl a zapíší dobu předčítání do zápisníčků nebo čtenářských průkazů.
 • Po každých zapsaných dvou hodinách předčítání dostávají žáci razítko nebo postupují na další políčko. Za pět razítek je odměna a jednička atd.
 • V průběhu soutěže budou žáci plnit i jiné úkoly, než je čtení rodičům. Budou to třeba: mini referáty o knížce, kterou přečetli a nebo vypravování o postavách vybrané knížky. Zároveň mohou žáci doporučit svým spolužákům knížku, která se jim líbila.
 • Také jsme již navštívili a seznámili se s naší školní knihovnou a v průběhu roku máme v plánu navštívit pobočku Jihočeské vědecké knihovny v Rožnově.
 • Na závěr projektu budou vyhlášeni z každé druhé třídy nejzdatnější čtenáři.

Projekt PODPORA VÝUKY FYZIKY A CHEMIE FORMOU PREZENTACE


Autor : Mgr. Renata Zemková, učitelka chemie
Mgr. Libuše Jandová, učitelka fyziky
Cíle projektu
 • tvorba výukových prezentací pro potřeby základní školy v předmětech chemie a fyzika.
 • tvorba učebních pomůcek přispěje ke zvýšení zájmu žáků o tyto předměty, zaktivizuje učitele při hledání nových forem a metod práce.
 • doplnění chybějících textů k procvičování v chemii a fyzice ve spolupráci se žáky.
 • rozšíření znalostí o vědcích v česko-moravském regionu.

Popis projektu:
Projekt je jednoletý, jeho úkolem je zlepšit kvalitu výuky obou předmětů, zefektivnit práci žáků v hodině, motivovat žáky k zájmu o nové učivo netradičními metodami

      Výstup projektu je uveden na stránkách
www.prezentace-fyzika-chemie.wz.cz

ZAPOJENÍ DO CELOSTÁTNÍCH PROJEKTŮ

<

Projekt TVOŘIVÁ INFORMATIKA S BALTÍKEM


     Mezinárodní projekt Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) představuje nový způsob výuky informatiky na ZŠ projektovou metodou. Pokrývá všechny věkové skupiny žáků (od 1. do 9. ročníku základní školy) i všechny oblasti výuky informatiky – od textů, grafiky či tabulek přes Internet až po multimédia a programování.

     Na naší škole je do tohoto projektu zapojeno přes 60 žáků od 2. do 7. tříd, kteří se učí programovat v programovacím nástroji Balík.
      Kromě jiného se naši žáci pravidelně zúčastňují mnohých celostátních soutěží v programování v jazyce Baltík3, bližší podrobnosti na stránce Baltík v Rožnově.

Projekt MLADÍ VÝVOJÁŘI      Naše škola je zapojena do projektu Mladí vývojáři (Young Developers), jehož cílem je rozvíjet programátorské znalosti a schopnosti nadaných žáků a studentů.
      Žáci se učí programovat v SGP Baltie 4 C#, což je moderní objektově orientovaný programovací nástroj, založený na C#, DirectX a .NET, umožňující snadné vytváření 3D aplikací pro Windows.       Baltie 4 je určen pro žáky od 11 let, na naší škole začínají zájemci programovat v tomto nástroji od 7. třídy v povinně volitelném předmětu "progamování".

Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje