ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, L. Kuby 48, České Budějovice
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRÁTKODOBÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY


Dvakrát měř, jednou řež


10. února 2009 projekt 2.tříd
Autor: Mgr. Jana Broukalová, Mgr. Ivana Hanousková, Mgr. Ivana Vrbová

Popis projektu:
    Žáci si do školy přinesli různé druhy metrů. V komunikačním kroužku jsme si povídali o jejich reálném využití i o jiných „vymyšlených“ možnostech používání metrů. Jak se lidé mohli domluvit na užívání společných jednotek délky, jsme si předvedli a vyvodili pomocí pohádky o Králi Metru I.
    Společně jsme si přečetli příběh o království, kde měli přesného krále,ale nepřesné občany. Děti si na příběhu procvičily tvrdé a měkké souhlásky a psaní vět. Pak se podle pohádky rozdělily na čtyři skupiny. Král Metr I. zadal svým občanům úkol změřit městskou věž. A protože každá skupina změřila věž jinak, král určil jednotnou míru podle sebe – jeden metr.
    Hned po té se všichni občané museli přeměřit, aby král měl v obyvatelích jasno. Děti si zopakovaly jednotlivé části těla a do pracovního listu vepsaly své míry.
    Nakonec skupiny museli nakreslit krále v životní velikosti. Nejdřív správně naměřili a slepili plátno metr dlouhé a pak vytvořili obraz.
    Vyvozené jednotky délky jsme pak využili v pracovním sešitě.

CÍL:
 • Vyvození jednotky délky – metr
 • Opakování částí lidského těla
 • Praktické činnosti měření
 • Skupinová práce
 • Rozvoj pracovních a komunikačních dovedností

fotogalerie


MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE


prosinec 2009, 4. ročníky
Autor: Mgr. Monika Theinerová, Mgr. Ludmila Křížová, Mgr. Daniela Hütterová

Popis projektu:
 • seznámení se s historií ČB (po jednotlivých třídách návštěva vltavské pobočky Státní vědecké knihovny v ČB - zprostředkování historie prostřednictvím místních pověstí)
 • společná prohlídka (s výkladem) historické části ČB
 • práce nad pracovními listy ve čtyř až pětičlenných skupinách v centru města
 • následné společné vyhodnocení otázek ve škole

CÍL:
 • seznámení se s Českými Budějovicemi
 • důraz kladen na osvojení základních historických údajů
 • využívání znalostí získaných v hodinách vlastivědy - (práce s mapou, světové strany), českého jazyka – (stylizace odpovědí), matematiky – (orientace v jízdním řádě)
 • zkvalitňování výsledných produktů při skupinových činnostech
 • rozvoj pracovních a komunikativních dovedností

PRACOVNÍ LISTY:
  
pracovní list 1   pracovní list 2   pracovní list 3   pracovní list 4   pracovní list 5   pracovní list 6   pracovní list 7   pracovní list 8   pracovní list 9

fotogalerie


Jídelníček. Kuchyně německy mluvících zemí.L


říjen 2009 - 8. třídy v hodinách německého jazyka
Autor: PaeDr. Marcela Posedělová

foto Popis projektu:
    Zadání projektu:
 • V posledních několika říjnových hodinách NJ pracovali žáci z 8. ročníku na projektu Jídelníček. Kuchyně německy mluvících zemí.
 • V první části projektu děti zjišťovaly, jaká jsou oblíbená či neoblíbená jídla jejich spolužáků z různých tříd i některých učitelů. Z výsledků své ankety pak sestavily přehled v němčině.
 • Další úkol byl soustředěn na vyhledávání informací o specialitách německé, švýcarské a rakouské kuchyně na počítači. V PowerPointu vytvořili žáci prezentaci, ve které byla typická jídla dané jazykové oblasti vyjmenována a popsána.
 • Vyhledávání na internetu bylo užitečné i při následující části projektu, kdy děti posuzovaly nabídku menu v německém jazyce vybrané restaurace v našem městě. Současně si žáci doplnili slovní zásobu o německé vyjádření našich specialit.
 • Práci se slovníkem děti využily při překladu vybraného receptu z němčiny.
 • Posledním úkolem bylo sestavení vlastního jídelníčku v němčině. Děti zpracovávaly získané informace, vymýšlely originální formu i název své restaurace a určovaly cenu za nabízené pokrmy.


ANGLIČTINA SE SLOVNÍKEM


říjen 2009 - projekt Anglický jazyk 3.A , 3.C
Autor: PaeDr. Marcela Posedělová

foto Popis projektu:
    Zadání projektu:
    Během uplynulého týdne pracovaly děti ze 3.A a 3.C v hodinách AJ na projektu Angličtina se slovníkem.
     Nejprve se žáci jednotlivých tříd seznamovali se způsobem a možnostmi práce se slovníkem, s některými typy slovníků i s možností využití počítače při překladu neznámého slovíčka.
     V další hodině soutěžily děti v luštění zábavné křížovky, při kterém musely využívat slovníček. Žáci byli rozděleni do tříčlenných skupin a vzhledem k tomu, že čas na řešení byl omezen, bylo soutěžní zápolení pěkně napínavé. Jednotlivé týmy si rozdělovaly práci ve vyhledávání, učily se spolupracovat.
    Týmy z každé třídy, které se umístily na prvních třech místech, postoupily do finále. Vítězem mezitřídní soutěže se stala třída 3.A, jejíž tým ( Katka Jenne, Lucka Fialová a Klárka Šavlová) vyřešil zadané úkoly nejdříve a nejlépe. Celkové pořadí bylo ale natolik těsné, že k úspěšné práci můžeme blahopřát všem.

    Výsledková listina:
3.A
 • 1. Martin Štika, Daniel Vogl, Tomáš Heller
 • 1. Kateřina Jenne, Lucie Fialová, Klára Šavlová
 • 2. Tereza Ježková, Eliška Marešová, Gabriela Stropková

3.C
 • 1. Martin Gráf, Vojtěch Faltýn, Radek Kalkuš
 • 1. Eliška Volavková, Nathalia Bednářová
 • 2. Petra Hejnová, Anežka Zemenová, Nikola Linhartová

finále 3.A vs. 3.C
 • 1. Kateřina Jenne, Lucie Fialová, Klára Šavlová
 • 2. Martin Štika, Daniel Vogl, Tomáš Heller
 • 2. Petra Hejnová, Anežka Zemenová, Nikola Linhartová


ARCHITEKTURA A MATEMATIKA


říjen 2009 - projekt 7. tříd - matematika
Autor: Mgr. Libuše Jandová - námět dle Metodického portálu podle autorky Zuzany Šimůnkové

Popis projektu:
    Zadání projektu:
Každý den procházíte okolo různých budov - novodobých i historicky cenných.
Všimněte si, jaké jsou na nich prvky z hlediska souměrnosti.
Přemýšlejte, z jakých důvodů jsou budovy nebo jejich části souměrné (estetika, stabilita)
Vyfotografujte celé budovy nebo ozdobné prvky, na nichž pozorujete osovou či středovou souměrnost.
Navrhněte středově souměrný útvar - ozdobnou vitráž okna. Vystřihněte a zahrňte do výstupu svého projektu.

CÍL:
 • pozorování souměrných geometrických útvarů
 • fotografování osově, středově souměrných budov
 • fotografování historicky cenného jádra Rožnova, sledování použití prvků osové, středové souměrnosti
 • fotografování kostela sv. Jana Nepomockého v ulici Boženy Němcové, sledování použití prvků osové, středové souměrnosti
 • posouzení využitelnosti souměrností v architektuře
 • zpracování projektu - digitální fotografie, tisk
 • rýsování středové, osové souměrnosti - jeden z výstupů projektu
 • rozvoj komunikačních dovedností ve skupině

fotogalerie prací žáků


DREI MAL


červen 2009 - 8. třídy v hodinách německého jazyka
Autor: PaeDr. Marcela Posedělová

foto Popis projektu:
    Zadání projektu:
Děti, které mají němčinu teprve třetím rokem v předmětu Německý jazyk volitelný, zde prokazovaly ve skupinách své znalosti o Německu, Rakousku a Švýcarsku. Několik hodin před soutěží děti shlédly prezentace o jednotlivých zemích, vyhledávaly na internetu potřebné informace. Při soutěži se všichni snažili o co nejlepší umístění, na interaktivní tabuli vybírali otázky s různým bodovým hodnocením k zodpovězení, poznávali obrázky. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo vyhraje, děti bavila možnost vymýšlet správnou strategii, ve skupině se radily o odpovědích a sbíraly body.
Výherci za každou třídu pak znovu soupeřili ve finále, které zahrnovalo řadu nových zajímavostí a obrázků.
Pravidla:
Rozdělení - do skupin po 4
Soutěží vždy celá třída, výherci jdou do finále
Jen ve finále – 1x možnost rady z publika (výherci si z každé třídy vyberou 5 dětí jako své publikum)
1x rada telefonicky (v případě této rady je čas počítán až od spojení s telefonickým rádcem)

Základní kolo i finále:
 • skupiny si vylosují pořadí pro výběry otázek
 • mluvčí skupiny volí okruh otázek, pak 1 ze 7
 • dokud odpovídají správně, mohou další, mohou si vybrat i další okruh
 • za každou správnou odpověď dostanou žeton, pokud špatně – stejný žeton odevzdají ( pokud je špatně hned 1. odpověď, zapíše se jim dluh)
 • po 1. špatné odpovědi volí další skupina
 • hodnocení odpovědi -
 • německy dobře nebo i drobné chyby – plný počet bodů
 • německy s vážnými chybami nebo česky - polovina (trestné body)
 • špatná nebo žádná odpověď – odevzdá žeton hodnoty otázky (nebo se zapíše dluh)

Děti ve skupinách si sčítají body, radí se spolu ve skupině, na každou otázku mají 20 vteřin, ve finále 15.
Učitel si zapíše skupiny, okruhy otázek s bodovým ohodnocením, do těchto listů si zapisuje body a rozdává body, které děti dostávají nebo ztrácí, současně ovládá smart board. Na konci se sečtou body a odečtou tresty a dluhy. Lze využít jednoho žáka jako pomocníka.
Soutěž trvá 1 vyučovací hodinu i když nejsou vyčerpané všechny otázky.
Pokud si zvolí soutěžící obrázky, vidí všechny najednou, vybírají si, na který chtějí odpovědět. Otázky si po zvolení okruhu volit nemohou, odkrývají se postupně.

výsledky     zadání projektu

Předvolební kampaň


květen 2009 - 9.ročnk v hodinách občanské výchovy
Autor: Mgr. Michaela Kopsová

Popis projektu:
    Zadání projektu:
 • žáci se rozdělili do skupinek (2-4), vybrali si jednotlivé politické strany – SZ, ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL – a na internetu a v denním tisku vyhledávali osobnosti, program – co jednotlivé strany slibují mladým lidem, rodinám s dětmi, seniorům, studentům, zda jsou zastáncem poplatků ve zdravotnictví,placení školného atd., co udělají proti zadlužování země, pro ekologii, kulturu aj., dále zda jsou stranou pravicovou, levicovou,středovou.
 • Na základě nalezených informací každá skupina vytvořila velký předvolební plakát „své“ strany s následujícím obsahem :
 • název strany, zkratka, logo; volební heslo (skutečné či vymyšlené žáky); představitelé strany; orientace strany – levice, pravice,střed; s kým by po volbách mohli vytvořit koalici a s kým nikoli; programové body pro jednotlivé skupiny obyvatel(viz výše). Vše zjednodušené pro pochopení žáků této věkové kategorie.
 • Další část plakátu byla pouze na fantazii tvůrců – která celebrita by jejich stranu mohla podporovat (objevovali se zpěváci, sportovci,herci, zahraniční politici) a jakou předvolební akci s lákavým programem by zorganizovali.

CÍL:
 • cílem je, aby žáci poznali nejdůležitější politické strany v ČR (parlamentní strany od voleb r.2006)
 • orientovali se v osobnostech a programech stran, které ovlivňují současnost a budoucnost naší země
 • sami si dokázali vytvořit vlastní názor
 • pochopit některé důležité pojmy z oblasti politiky- např.koalice, menšinová vláda, nadpoloviční většina, levice-pravice, volební program atd.

VÝSLEDEK:
 • Své předvolební plakáty potom představovali ostatním spolužákům a seznamovali je s danou politickou stranou.
 • Nakonec proběhnou ve třídě volby a žáci si sami mohou vyzkoušet, jakou stranu by zvolili v parlamentních volbách.

fotogalerie

Miniunesco


duben 2009 - 6. B v hodinách občanské výchovy
Autor: PaeDr. Marcela Posedělová

foto Popis projektu:
    Zadání projektu:
 • Během měsíce dubna pracovaly děti v 6. B v hodinách občanské výchovy v rámci probíraného tématu “ Naše obec“ na projektu Miniunesco.
 • V úvodní hodině jsme si povídali o významu organizace OSN - UNESCO
 • Pak se děti seznamovaly s památkami v okruhu svého bydliště. Vybíraly ty památky, které by si zasloužily podle jejich názoru být na seznamu našeho Miniunesca.
 • Fotografie, kresby a další materiály zpracovaly do návrhů, které spolu se třídou posuzovala dětmi zvolená Rada pro Miniunesco. Nejprve vzhledem k rovnosti hlasů bylo vybráno 6 zástupců ze třídy 6.b, v dalším kole voleb pak z těchto zástupců byla zvolena 3členná Rada. Autoři návrhů seznámili třídu s podrobnostmi svého návrhu, zdůvodňovali, proč by právě jejich památka měla být schválena. K jejich projektu se vyjadřovaly děti ve třídě, členové Rady měli pak rozhodující hlas, který určil vítězné návrhy.
 • Během projektu byla u dětí stále více vidět snaha zpracovat své návrhy co nejlépe, tak aby při prezentaci zaujaly jak třídu, tak i Radu. Během předkládání návrhů se stával jejich projev kvalitnějším a zajímavějším, atmosféra jak voleb, tak i schvalování návrhů byla takřka profesionální .

projekt

JEDNOTKY OBJEMU


duben 2009 - projekt pro 6. třídy - matematika
Autor: Mgr. Libuše Jandová

Popis projektu:
    Zadání projektu:
 • Víš, jak je velký dm3?
 • Dovedeš si představit velikost m3?
 • Krychlový metr je vlastně krychle o hranách 1 metru; víš, kolik se do ní vejde krychliček o hraně jednoho decimetru?
 • Aby sis zapamatoval, co vlastně představuje metr krychlový, pojď s námi modelovat krychličky a vkládat je do velké krychle.
 • Od pondělí 30.3. bude v nové budově v přízemí připravena velká krychle s hranou 1 metr a každou velkou přestávku zde bude stát skupinka žáků ze 6. tříd, kteří budou Vámi vyrobené malé krychličky do velké krychle ukládat a počítat.
 • Přijď nám pomoci naplnit krychli – víme, že malých krychliček budeme potřebovat celých TISÍC!!
 • Co potřebujeme? Doma nebo ve škole vyrob z tvrdého papíru model krychle s hranou 1 decimetr (10 centimetrů). Musíš si nakreslit 6 čtverců 10x10 cm a slepit je.
 • Pak si můžeš krychličku pomalovat, třeba také popsat svým jménem a třídou. Potom přines krychličku o velké přestávce do nové budovy, tam, jak vždy stojí Vánoční stromek.
 • Šesťáci budou krychle umisťovat a počítat. (na velkou krychli budou psát čárky každé třídě, kolik dodala krychliček)
 • MYSLÍTE, ŽE SE NÁM PODAŘÍ NAPLNIT CELOU VELKOU KRYCHLI?
 • Bude třeba 1000 krychliček, ve škole je přes 500 řáků. Ale ti nejmladší to asi nedokážou. Kolik tedy by měl každý žák školy krychliček vyrobit?
 • Pusttě se s námi do práce a naučíš se převádět alespoň některé jednotky objemu.

CÍL:
 • Představa velikosti jednotek objemu
 • Tvorba modelů + rýsování sítí těles
 • Převody jednotek objemu
 • Rozvíjení týmové spolupráce


Mein Traumzimmer, Traumhaus


březen 2009 - projekt 2.stupeň - volitelný předmět německý jazyk
Autor: PaedDr M. Posedělová

Popis projektu:
    Zadání projektu: - (práce ve skupinách )
 • Polepte různé zařizovací předměty či stavební prvky ve třídě správným německým pojmenováním (textem dolů).
 • Nakreslete půdorys nebo průřez domu podle zadaných kritérií.
 • Vybavte svůj dům zařizovacími předměty podle vhodnosti umístění do daných prostorů (vystříhejte a nelepte vhodná slova ).
 • Doplňte svůj dům obrázky vztahujícími se k vybrané slovní zásobě (vystřihněte nebo namalujte).
 • Popište písemně německy dům v souvislém textu, použijte spojení se slovesy stehen, liegen, hängen, užívejte vazbu es gibt (svůj text označte barvou skupiny).
 • Vytvořte svůj vysněný pokoj nebo dům na čtvrtku a popište ho .
 • Sestavte ve skupině prezentaci všech svých prací ( připojte své vysněné domy či pokoje) a představte ji německy svým spolužákům.

CÍL:
 • Seznámení se slovní zásobou a uplatnění slovní zásoby v praxi
 • Procvičení časování nových sloves, užití 3. a 4. pádu
 • Rozvíjení řečových dovedností - písemné sdělení
 • Rozvíjení řečových dovedností - mluvení
 • Prezentace práce skupiny
 • Rozvíjení týmové spolupráce

pracovní listy

PODLAHA PRO ŠKOLNÍ ŠATNU


březen 2009 - projekt 6. tříd - matematika
Autor: Mgr. Libuše Jandová

Popis projektu:
    Zadání projektu: Vaší školní šatnou procházíte každý den. Všimli jste si někdy, jaká je podlaha, z jakého materiálu je vyrobena?
Navrhni podlahovou krytinu do vašich školních šaten, zjisti, jaké typy podlah existují, porovnej jednotlivé materiály z hlediska ceny, vhodnosti, tepelných vlastností, možností údržby.
Vzpomeň si, jaké podlahy máte doma v bytě, v předsíni, podle svých zkušeností zkus navrhnout, jaký typ by nejlépe vyhovoval.

CÍL:
 • Měření délky - velké rozměry
 • Vytvoření nákresu reálného prostoru
 • Výpočet obsahu změřeného prostoru
 • Výpočet ceny materiálu
 • Posouzení vhodnosti mareriálu z hlediska funkčnosti, ceny, zaměření na ekologické aspekty (likvidace)
 • Skupinová práce, rozvoj komunikačních dovedností

pracovní listy
fotogalerie


PŘEMĚŘÍME CELÝ SVĚT


20. ledna 2009 – projekt 2. tříd
Autor: Mgr. Olga Košková
Mgr. Iva Štádlíková
Mgr. Hana Jurašová

Popis projektu:
    Motivačním příběhem se skládankou O metru, který se nechtěl natáhnout jsme ve skupinkách zjistili pravdivost přísloví „Dvakrát měř, jednou řež“. Metr nás inspiroval k zopakování správného psaní písmenka M. K příběhu jsme vypracovali doplňující otázky, abychom správně porozuměli čtením textu. V komunikačním kroužku jsme si povídali o tom, jak dříve lidé měřili, když neznali pomůcky, které používáme my dnes. Přinesli jsme si různé druhy metrů. Podle jejich vzoru jsme zjistili vlastní historické míry délky, které jsme si ve dvojicích přeměřili a zapsali do pracovního listu. Vzhledem k rozdílnosti naměřených hodnot jsme zjistili nutnost používání jedné dohodnuté míry délky. Takovou jednotkou se nám stal metr. Na pracovním listu jsme si zopakovali části lidského těla. Na konec jsme změřili sami sebe a zapsali si naše míry, abychom je za rok mohli porovnat. Náš projekt jsme uzavřeli tvorbou metru v nadživotní velikosti, který jsme si vystavili ve třídě.

CÍL:
 • Vyvození jednotky délky – metr
 • Opakování části lidského těla
 • Praktické činnosti měření
 • Skupinová práce
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Orientace v textu

fotogalerie


Cestovatelem po Českých Budějovicích


projekt 4. tříd, 9.12.2008
Autor: Mgr. Marcela Krychová
Mgr. Milada Figallová
Mgr. Daniela Hütterová

Popis projektu:
    V pondělí 9.12.2008 se vydali žáci ze čtvrtých tříd společně do centra Českých Budějovic, kde se uskutečnilo projektové vyučování – Cestovatelem po Českých Budějovicích. V centru města se pohybovaly tří – pětičlenné skupiny, které plnily zadané úkoly. Děti pracovaly s mapou, zjišťovaly názvy ulic, vyhledávaly významné památky okolí náměstí, zajišťovaly dovolenou pro celou rodinu, nakupovaly večeři, boty pro sebe a sourozence, v bankách zjišťovaly kurz euro, vyměňovaly české koruny za euro. Děti dokázaly, že poměrně dobře znají naše krajské město, umějí dobře hospodařit s penězi a komunikace na úřadě jim také není cizí.

CÍL:
 • Využití znalostí z vlastivědy - čtení z mapy, orientace podle plánu, ověření znalostí o svém městě
  z matematiky – matematické operace +, -, x, :
  z dopravní výchovy – bezpečné přecházení přes vozovku, doprava MHD
 • Rozvíjení komunikace – týmová spolupráce, pravidla slušného chování, umět se zeptat
 • Samostatné získávání informací ve státních institucích a obchodechSVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ


projekt 9. tříd
Autor: Mgr. Michaela Kopsová (občasnká výchova)
Mgr. Helena Tlapáková (rodinná výchova)

CÍL:
 • poznat výzamná světová náboženství – zásady, shodné a rozdílné znaky
 • tolerance a pochopení odlišností lidí různého vyznání.
 • vliv náboženství na rodinný život (svatební obřady, postavení žen..)

FORMA :
práce ve skupinách – spolupráce, vyhledávání, třídění a zpracování informací;
výtvarná stránka
prezentace výsledků před třídou

TÉMATA:
 • polyteismus ve starověku (starověký Egypt, starověké Řecko)
 • judaismus
 • křesťanství
 • islám
 • buddhismu a hinduismusKDO JE KDO – MALÁ ENCYKLOPEDIE ZAJÍMAVÝCH OSOBNOSTÍ NAŠÍ VLASTI


listopad 2008 - projekt 7. tříd - občanská výchova
Autor: Mgr. Michaela Kopsová

CÍL:
 • Poznat významné a zajímavé osobnosti (vědce, umělce, hrdiny, politiky) naší země, na které v jiných předmětech není v 7.ročníku prostor a jejich poznání je přínosem. Podpora úcty k našim předkům i žijícím osobnostem.
 • Propojení různých oborů a předmětů – dějepis, chemie, občanská výchova, literatura, výtvarná výchova...
 • Pokus amatérsky vytvořit „knihu“ (encyklopedii).

FORMA :
Práce ve dvojicích – samostatné vyhledávání a zpracování informací, vytvoření graficky zajímavé a pro ostatní srozumitelné stránky (stránek) encyklopedie; prezentace před třídou
- výtah nejpodstatnějších informací pro ostatní.
Práce celé třídy – vytvoření obsahu, titulní strany, slovníčku a konečné podoby „knihy“

TÉMATA:
Ema Destinová, Jaroslav Seifert, Vladimír Remek; Jan Janský, Otto Wichterle, Antonín Holý; T.G.Masaryk a Jan Masaryk, Edvard Beneš, Václav Havel; Jozef Gabčík a Jan Kubiš, Milada Horáková, Jan Palach

BEZPEČNĚ NEJEN NA CESTĚ DO ŠKOLY


23. 9. 2008 - projekt 2. tříd
Autor: Mgr. Olga Košková Mgr. Iva Štádlíková Mgr. Hana Jurašová

Popis projektu:
     „Popis projektu: Žáci si během plnění úkolů opakovali základy bezpečného chování nejen v silničním provozu, ale i doma. V komunikačním kruhu komentovali situace na obrázcích a hodnotili míru nebezpečí. Osvojené poznatky si ověřili při sledování videa. Na programu byl připraven bezpečnostní pořad „Proto pozor, proto bacha!“ Někteří žáci přišli tento den oblečeni v barvách semaforu. Rozdělili se do skupin po třech podle barev nebo podle jiných kritérií. Ve skupinách se vzájemně učili spolupráci a podle zkušenností vytvářeli model křižovatky. Dále plnili další připravené úkoly. Na závěr si za odměnu zahráli pexeso s dopravní tématikou.

Cíle projektu:
 • Práce v týmu
 • Demonstrace situací
 • Ucelení a opakování probraného učiva v prvouce
 • Naučit děti vážit si svého života
 • Výtvarné znázornění
 • Naučit děti zodpovědnosti

Jógou ke zdraví a duševní rovnováze


cílová skupina: školní družina
Autor: Jana Zelinková

Popis projektu:
     „Jakýkoli spěch je zbytečný. Všechno potřebuje svůj čas, aby vyrostlo. Pravé věci rostou, růst potřebuje čas.
A vnitřní růst je ten nejkrásnější v celé existenci“
      Oso, indický mystik

      Jóga pro děti by měla probíhat hravou formou a vždy se skládá z jednotlivých cvičení, ásan, které se opakují a přitom na sebe navazují. Při provádění ásan dochází převážně k protažení svalů a jejich následnému uvolnění. Tím se jóga liší od ostatních sportovních aktivit, které většinou zatěžují svaly dynamicky, s rychlými stahy kosterního svalstva. Navíc jógová cvičení jsou zaměřena na vnitřní prožívání pohybu, ne na výkon a vítězství. Některé ásany jsou doporučovány i pro děti s těžkými obtížemi např. se srdečními vadami, po operacích břicha apod. V dnešní době přibývá mnoho dětí s alergiemi a astmatem. Tato cvičení mohou dětem s těmito obtížemi výrazně pomoci. Vhodné relaxační prvky, jako je hudba, mluvené slovo se mohou využívat ve vyučovacím procesu, ale i ve volných chvilkách ve školní družině. Jóga poskytuje příjemné zklidnění, relaxaci a radost! Za pomoci zdravého cvičení a pozic pojmenovaných podle zvířátek, nenáročného posilování a především dýchání u dětí působí velice dobře a pozitivně na jejich vývoj.
     „Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejte jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku!“
    Paramhans svámí Mahešvaránanda
přečtěte si celý článek


Cíle projektu:
 • Jóga je způsob myšlení, věda….
 • Kde se jóga cvičí, správná technika dýchání.
 • Co nám jóga přináší, jak nám pomáhá v životě.

Doba a čas - 7. května 2008


cílová skupina: žáci prvních tříd
Autor: Mgr. Olga Košková Mgr. Iva Štádlíková Mgr. Kateřina Prollová

Popis projektu:
     Projekt byl zaměřen na praktickou orientaci v čase. Žáci se formou her a rébusů naučili používat časové jednotky rok – měsíc – týden – den. Děti se naučily poznávat hodiny, vyhledávat informace v kalendáři. Jednotlivá roční období si přiblížily pohádkou, básničkou i písničkou. Ve skupinové práci pak téma ročních období výtvarně zpracovávaly. Při vyprávění o čase v minulosti a o své představě života v budoucnosti si žáci upevňovali své komunikační dovednosti. V rámci tohoto projektu také proběhnou návštěvy planetária.

Cíle projektu:
 • Utřídění znalostí prvouky
 • Spolupráce ve skupinách
 • Výtvarné znázornění
 • Upevnění komunikačních dovedností
 • Měření času

Děti a pohádky


cílová skupina: žáci školní družiny
Autor: Lenka Líbalová

Popis projektu:
     Děti a pohádky patří zákonitě k sobě. V našem oddělení čteme každý den a tato činnost patří k neoblíbenějším. Za známými pohádkovými postavami se vypravíme i do Třeboně na zámek, kde jich bude hodně a snad je všechny poznáme a užijeme si nimi spoustu legrace. Určitě si je také namalujeme a zkusíme vymyslet nějakou svoji pohádku.
     Na filmovou pohádku „Nejkrásnější hádanka“ se půjdeme podívat do kina Kotva. Kdo uhodne hádanku získá možná princeznu, ale děti si určitě procvičí, myšlení, pohotovost a logické myšlení při hádankářské soutěži v našem oddělení.

Cíle projektu:
 • Kladný vztah ke knihám a pohádkám
 • Smysl pro rozlišování dobra a zla, spravedlnosti a bezpráví
 • Komunikativní dovednosti
 • Výchova filmového diváka

Návštěva u hasičů


cílová skupina: žáci školní družiny
Autor: Lenka Líbalová

Popis projektu:
     S dětmi jsem si nejprve povídala o různých situacích a nebezpečích, která se jim mohou přihodit - úrazy, požáry, dopravní nehody apod. a vyzkoušela je, zda by si uměly poradit a věděly, kam se obrátit pro pomoc. Téměř všechny znaly telefonní číslo na policii, záchranku, hasiče i tísňové volání 112.
     A právě k hasičům jsme se jeli podívat a seznámit se s tím co všechno patří k jejich práci. Hasí nejen požáry, ale pomáhají i u dopravních nehod, zachraňují lidi z velkých výšek, z vody, při ekologických haváriích, větrných i sněhových kalamitách a povodních. A o tom všem nám vypravovali hasiči od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje České Budějovice. Ukázali nám svojí výstroj , děti si mohly vyzkoušet helmu a masku, potěžkat kyslíkovou bombu, prozkoumaly auta a hydraulické kleště, proběhly si výcvikovou trasu, kde hasiči trénují, zkusily stříkat z proudnice a prošly si celý areál. Zjistily, že práce hasičů je velmi náročná a že se musí snažit, aby svojí opatrností a rozvahou nepřidělávaly hasičů práci. Po návratu si děti nakreslily, co je nejvíce zaujalo a obrázky jsme si vystavili na nástěnce. Také jsme si zahrály hru, při které děti vymýšlely na kolik slov s hasičskou tématikou přijdou.

Cíle projektu:
 • Seznámení s prací hasičů
 • Znalost důležitých telefonních čísel
 • Odpovědnost a bezpečnost při všech dětských hrách a činnostech
 • Orientace a pomoc druhým při různých nehodách

Zdravá strava


cílová skupina: žáci školní družiny
Autor: Jana Holubová

Popis projektu:
     Zdravá výživa, správné stravovací návyky, to nyní slyšíme ze všech stran. A není to náhodou.
     Stačí se jen rozhlédnout kolem nás a kolik vidíme lidí s nadváhou. Není to jen o vzhledu, ale hlavně o tom, že nadváha s sebou přináší také značné zdravotní problémy. Ať už jsou to nemoci srdce, kloubů aj. A kde jinde začít, než u těch nejmladších, naších dětí. Protože, ty si s nadváhou přinášejí do dalších let toho ČERNÉHO PETRA. Svou besedou jsem se snažila dětem ukázat, že ne vše zdravé, musí být zákonitě ne moc dobré. Vždyť sladkosti jdou dobře zaměnit ovocem a zeleninou, pečivo racio pečivem atd. Stačí jen zapojit fantazii, aby našim mlsounům chutnalo. Že jíme očima je známa věc a u dětí to platí dvojnásob. Zapojíme-li fantazii při přípravě jídla a zapojíme-li do ní i děti, u kterých se my dospělí s fantazii leckdy můžeme přiučit, krok kupředu už máme. Vždyť sušenky, bonbony a jiné laskominy vlastně dosti často zaujmou děti hlavně obalem, na kterém jsou oblíbené dětské postavičky. Tak proč si k svačině, nebo k večeři neudělat zeleninové či ovocné špýzy, jogurtová překvapení, tvarohové dobroty no a zapít to můžeme dobrou ovocnou nebo zeleninovou šťávou. Samozřejmě nemyslím tím, že bychom neměli jíst tzv. normální stravu. Děti ke svému vývinu potřebuji nejen vitaminy, ale i různorodou stravu z které tělo čerpá vše co potřebuje. Tak o tom všem jsme si s dětmi povídaly. Na závěr měly připravené ochutnávky – ovocné špízy (kiwi, jablko, banán, hroznové víno) a racio chlebíčky s pomazánkou a ozdobené zeleninou. Všechno ve chvilce zmizelo, jak mávnutím kouzelného proutku.
     A závěrem, příklady táhnou, takže my dospělí musíme jít příkladem, našim dětem se to vyplatí.Cíle projektu:
 • Prohlubování zdravých stravovacích návyků
 • Zdůraznění důležotosti pitného režimu
 • Probudit u dětí zájem o zdravé jídlo a chuť zapojit se při jeho přípravě

fotografieKam za dobrou knihou


cílová skupina: žáci třetích tříd
Autor: Mgr. Jana Brkoukalová, Mgr. Iva Vrbová, Růžena Kotisová

Popis projektu:
     „Kam za dobrou knihou? No přece do knihovny v Rožnově!“ S těmito slovy se vydali třeťáci do místní knihovny, která se nachází asi 5 minut od školy.
     Přivítaly je příjemné paní knihovnice, vše dětem vysvětlily, ukázaly. Děti si mohly individuálně prohlížet knížky, které je zajímaly. Ve skupinách i dvojicích vyhledávaly díla předem určených autorů, poznamenávaly si jména ilustrátorů. Čas určený k návštěvě rychle uplynul, všem se prostředí knihovny moc líbilo.
     Ve třídě si pak všechny děti zkusily vyplnit přihlašovací lístek do knihovny. Ve výtvarné výchově ilustrovaly některé knihy z knihovny.

Cíle projektu:
 • Podpořit a rozvinout zájem dětí o čtení
 • navodit u nich zájem o návštěvu místní knihovny – důkazem je 30 dětí ze třetích tříd , které se do knihovny chtěly přihlásit.

Ohlasy dětí:
     Nejlepší v knihovně bylo, že se tam může najít kniha, která vás zajímá. M. Rameš 3.C
     V knihovně se mi moc líbilo. Bylo tam hodně zajímavých, poučných a legračních knížek. Nejvíc se mi líbila knížka Muzeum strašidel. K. Kuzbová, 3.C
     V knihovně to bylo super, našel jsem tam knížku Dračí srdce, Ladu, Žáčka, Bruknera …J. Křepela 3.A
     Líbila se mi celá knihovna, zaujaly mě encyklopedie o našem světě. I. Churáňová, 3.A
     V knihovně jsem se cítil krásně, bylo to super. Zaujaly mě tam záhadné knihy. M. Saiko 3.A

Máme rádi zvířata


cílová skupina: žáci školní družiny
Autor: Jana Turková

Popis projektu:
     Projekt ŠD v němž děti hravou a nenásilnou formou pronikají do tajů života
     živočišné říše. Nejedná se pouze o domácí mazlíčky(psi, kočky, papoušci, želvy, morčata, křečci atd.) , ale i o zvířata žijící ve volné přírodě a zvířata exotická, chovaná v ZOO.
     V rámci tohoto projektu, do něhož se budeme snažit postupně zapojit všechny věk. kategorie žáčků naší ŠD, tzn. 1., 2., 3., 4., i 5. tř.,uskutečňujeme vycházky do přírody. Sledujeme a obdivujeme rybáře při výlovu rybníka, monitorujeme život vodního ptactva a živočichů v rezervaci Vrbenské rybníky, pravidelně navštěvujeme ZOO v Hluboké nad Vltavou včetně les. a ryb. muzea Ohrada. Připravujeme výlet do Parku exotických zvířat Dvorce u Borovan, která se zabývá chovem exotických zvířat. Zde máme v úmyslu navázat dlouhodobější kontakt, např. formou sponzorských darů – dárků (finanční prostředky získané za sběr starého papíru, léč. bylin, atp.)
     V naší ŠD proběhla akce krmení lesních zvířat (kaštany, suchý chléb), máme nainstalované krmítko pro ptáčky v našem areálu ŠD. Všechna odd. ŠD se zúčastnila přednášky o myslivosti, která se setkala s obrovským zájmem dětí, proto bude pokračovat dalším cyklem s tím, že od září bude v naší ŠD nově zaveden kroužek ,,Myslivost a naše příroda“. Do konce školního roku se uskuteční v prostorách ŠD beseda s veterinární lékařkou MVDr. Lucií Míkovou z Vet. kliniky Vltava, kam si budou moci naši žáčci přinést svého domácího mazlíčka a získat od p. dr. rady, jak se o něho správně starat, nejen v době jeho onemocnění.
     V rámci tohoto projektu chystáme spolupráci s Mysliveckou jednotou (Zlatá srnčí trofej) a s Českým rozhlasem ČB v pořadu ,,Máme rádi zvířata“. Celý projekt doplní nejen fotografie a videozáznamy ze všech akcí, ale i kresby a zápisky žáčků.

Cíle projektu:
 • prohloubení znalostí z přírodovědy
 • předávání nových poznatků a vědomostí
 • vytváření kladného vztahu dětí k přírodě a živým tvorům
 • navázaní spolupráce s výše uvedenými subjekty


Výtvarná výchova - Cesta do pravěku


cílová skupina: žáci 6. a 7. tříd (8 - 10 hodin)
Autor: PaedDr. M. Posedělová

Popis projektu:
V hodinách přírodovědy bylo ukončeno téma – VESMÍR. Toto téma si děti upevnily v projektu, kde byly rozděleny do sedmi skupin a zpracovávaly jednotlivá témata pomocí nabytých vědomostí z vyučovacích hodin a návštěvy planetária, encyklopedií, učebnic, pracovních sešitů a internetu.

Očekávaný výstup vzhledem k RVP ZV
Žák:
 • vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření, uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 • užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie, používá k tvorbě některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
 • interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků
dokumentace k projektu     více o projektu      fotogalerie     prezentace ke stažení

S kamarádem kaprem chráníme přírodu


cílová skupina: žáci školní družiny
Autor: Lenka Líbalová

Popis projektu:
Děti se seznamují s rozmanitostmi živé a neživé přírody, společně pozorujeme změny v jednotlivých ročních obdobích a k nim si zároveň vyzdobíme družinu i oddělení.
Vedoucí kynologického kroužku nám ukázala, že psi jsou při správném zacházení opravdu přáteli člověka, děti si také nakreslily svého domácího mazlíčka. Do ZOO Hluboká nad Vltavou jsme se byli podívat na zvířátka, která v našich lesích nepotkáme.
O tom, jak můžeme my všichni pomoci přírodě třeba tím, že budeme třídit odpad, nám vyprávěl Ing. MIKA z odboru životního prostředí. A co ještě můžeme udělat pro zvířátka a ptáčky? Sbíráme suchý chleba, který doneseme do krmelce a také si ho namalujeme, v družině jsme si za okno postavili ptačí budku a jsme zvědaví, který ptáček přiletí na zobání. Prvňáčkové všem ukázali, že ví, jaké ovoce a zelenina se sklízí na podzim. Jaká zvířata u nás kdysi žila, jsme zjistili na výstavě Dinosaurů. O tom, že je příroda krásná a že se nám za péči odmění , jsme se přesvědčili při vyrábění různých dárečků z přírodnin - modelovaných těžítek z kamenů, obrázků, jehelníčků z ořechů, stavbou hradů z písku,...

Cíle projektu:
 • seznámení s živou a neživou přírodou
 • pozorování změn v přírodě
 • péče o přírodu kolem nás a její ochrana
 • ekologická výchova


VESMÍR


Projekt pátých tříd (2.A,B,C): listopad 2007
Autor: Mgr. Marie Březinová, Mgr. Marcela Krychová, Mgr. Milada Figallová

Popis projektu:
V hodinách přírodovědy bylo ukončeno téma – VESMÍR. Toto téma si děti upevnily v projektu, kde byly rozděleny do sedmi skupin a zpracovávaly jednotlivá témata pomocí nabytých vědomostí z vyučovacích hodin a návštěvy planetária, encyklopedií, učebnic, pracovních sešitů a internetu.
Cíle projektu:
témata
úkoly1
úkoly2
fotografie

ŠKOLA SNŮ


Projekt druhých tříd (2.A,B,C): pátek 9.11
Autor: Mgr.E. Hejnová, Mgr.R. Bučková, Mgr.V. Čermáková

Popis projektu:
1. hodina - píšeme dopis panu řediteli na barevný papír (Čj-úřední dopis)
2. hodina - čteme naše výtvory a povídáme si o lepším a zdravějším prostředí naší školy(Čj-čtení,Pr-škola)
3.-4.hodina- vyrábíme modely školy z krabiček a jiných předmětů(Pv+Vv.-lepení,stříhání,svazování malování)

Cíle projektu:
 • naučit se psát(úřední) dopis, znát jeho formu
 • rozvoj schopnosti vnímat věci kolem sebe, rozlišovat a uvědomovat si přednosti a nedostatky
 • naučit se hodnotit a vyjadřovat vlastní názor
 • rozvoj estetického cítění
 • práce s nejrůznějším materiálem
 • rozvoj motorických schopností
 • rozvoj fantazie a představivosti
fotografie

TÝDEN ZDRAVÍ


Projekt prvních tříd (1.A,B,C): 12. 11. – 16. 11. 2007
Autor: Mgr. Olga Košková, Mgr. Iva Štádlíková, Mgr. Kateřina Prollová

Popis projektu:
Děti v 1. třídách se v tomto týdnu zaměřily na péči o svoje zdraví. Úkolem žáků bylo nosit si do školy zdravou svačinu, jejíž nezbytnou součástí mělo být ovoce a zelenina. Toto téma také výtvarně zpracovali. Prakticky si vyzkoušeli správné čištění zubů. V hodině tělesné výchovy porovnávali a zvyšovali svou fyzickou kondici. Každý den proběhla krátká rozcvička. V hodinách českého jazyka se žáci naučili báseň „Čisté zoubky“ od Františka Hrubína a s krtečkem uzdravili myšku podle knížky „Jak krtek uzdravil myšku“. Během týdne získávali řadu hygienických návyků a i body za plnění úkolů. Žáci byli zváženi a změřeni. V pátek byla vyhlášena vítězná třída a rozdány diplomy.

Cíle projektu:
 • Naučit děti, vážit si svého těla
 • Podpora správných stravovacích návyků
 • Dodržování pitného režimu,jeho význam pro zdraví
 • Naučit se rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny
 • Význam pohybu pro zdraví
fotografie

HUDEBNÍ PROJEKT


Projekt sedmých tříd (7.A,B,C) - listopad 2007
Autor: Mgr. Dagmar Švecová, Mgr. Petra Adamčíková

Popis projektu:
Počátkem listopadu se žáci připravovali na soutěžní vystoupení v rámci své třídy. Rozdělily se role scénáristů, moderátorů a vystupujících. Žáci měli za úkol vybrat si píseň, nacvičit vlastní aranžmá, popř.doplnit tanečními kreacemi či kostýmy. Zastoupeny byly všechny hudební žánry. Upřednostněna byla soudobá taneční hudba, hip hop a rap. Z recese zazněla i dechovka. Žáci předvedli vlastní kreativitu, překvapili schopností improvizovat a především svými osobitými interpretacemi.

Cíle projektu:
 • Samostatná organizace soutěže
 • Orientace v soudobé hudbě
 • Práce ve skupinách a v týmu
 • Schopnost podřídit se vedoucímu projektu
 • Potlačení trémy z vlastního vystoupení
fotografie

PROCHÁZKA POHÁDKOU – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA


Projekt prvních tříd ( 1.A, 1.B, 1.C) - 18.9.2007
Autor: Mgr. Olga Košková, Mgr. Iva Štádlíková, Mgr. Kateřina Prollová<

Popis projektu:
Kdy jindy využít pohádky, než právě v první třídě. V úterý děti plnily úkoly Perníkové chaloupky. Nejprve se chlapci a děvčata s pohádkou seznámili, vyprávěli ji, povídali svou představu o zlé ježibabě. Loupali z chaloupky perníčky se známými číslicemi a na koberci sbírali určený počet předmětů. Uvolňovacími cviky dokreslili domeček Ježibaby, unavenému Jeníčkovi a Mařence zazpívali ukolébavku. V budově školy žáci hledali zadanou třídu, aby dokázali, že oni nezabloudí. V hodině tělocviku zkusili šplhat na žebřiny místo Jeníčka. Nakonec ve skupinkách vytvářeli vlastní chaloupku s papírovými perníčky. Nesmělo chybět poučení, jak se máme chovat v lese, co všechno v lese můžeme vidět a jak se zachovat, když zabloudíme.

Cíle projektu:
 • Orientace ve školní budově
 • Výtvarné znázornění
 • Práce v týmu
 • Znalost známých pohádek
 • Schopnost samostatné reprodukce pohádky
 • Správné chování

KNIHA JE MŮJ KAMARÁD


Projekt třetích tříd ( 3.A, 3.B) - 20.3.2007
Autor: Mgr. Olga Košková, Mgr. Iva Štádlíková

Popis projektu:
Každý žák si přinesl oblíbenou knihu, se kterou seznámil své spolužáky a vytvořil o ní literární stránku. Ve skupinkách pak žáci plnili zadané úkoly. Pomocí příkladů odhalovali autory, vyhledávali v knihách informace a řešili čtenářské hádanky. Při vytváření textu si zahráli na spisovatele. Také se naučili knihu zabalit do hezkého obalu. Zajímavosti o knihách a autorech vyhledávali i pomocí počítače. Nejlepší skupinové práce byly vyhodnoceny. Práce děti bavila a snad se kniha opravdu stane jejich kamarádem.

Cíle projektu:
 • 1.Najít si kladný vztah k četbě a knihám.
 • 2.Využití knihy k různým činnostem a jejich využití jako zdroj informací.
 • 3.Práce s počítačem.
 • 4.Rozšíření čtenářských dovedností, znalostí a komunikačních schopností.


ŽIVÁ PŘÍRODA – ČLOVĚK – PÁN TVORSTVA?LIDSKÉ TĚLO


Projekt 3. tříd (měsíc - květen) Autor: Mgr. Olga Košková, Mgr. Iva Štádlíková

Popis projektu:
V hodinách prvouky bylo ukončeno téma Živá příroda – lidské tělo. Toto téma bylo využito při projektu Člověk – pán tvorstva? Lidské tělo. Děti formou her poznávaly své smysly. V družstvech soutěžily v počítání příkladů. Za správnou odpověď dostaly kus puzzle, ze kterého skládaly lidskou kostru. Společně pak popisovali její části. Mezi sebou porovnávaly fyzickou kondici svého těla formou plnění cvičebních úkonů. V naučných encyklopediích pak děti ve skupinách vyhledávaly informace o jednotlivých částech lidského těla, zpracovávaly je a odpovídaly na zadané otázky. Výtvarně pojaly téma vývoje lidského života. Nejlepší práce a výkony byly vyhodnoceny.

Cíle projektu:
 • Práce v týmu
 • Demonstrace situací
 • Naučit děti, vážit si svého těla
 • Utřídění znalostí z prvouky tohoto tématu
 • Schopnost vyhledávat různé informace
 • Zpracovávat znalosti
 • Výtvarné znázornění

fotografie z výstupů projektu<

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY - projekt 2. tříd


Projekt pro dopravní výchovu dětí 2. tříd
Autor projektu: Růžena Kotisová, Mgr. Jana Broukalová, Mgr. Ivana Vrbová

Popis projektu:
 • 1. Mapování cest žáků do školy
 • a) jak dlouho trvá cesta do školy
 • b) způsob dopravy do školy ( pěšky, autem, trolejbusem)
 • c) na plánu Rožnova vyznačit hlavní silnici, bezpečné přechody, cestu do školy
 • 2. Dopravní značky
 • a) zhotovení dopravních značek v hodinách Vv Pč
 • b) test – dokresli značky podle názvů
 • c) test – Umíš chodit?
 • 3. Praktické činnosti
 • a)demonstrace situací ( zádržný systém, brzdná dráha, viditelnost)
 • b)jízda na koloběžce na školním dvoře ( projet rychle a bezpečně dráhu )


Cíle projektu:
 • 1. Naučit děti vážit si života
 • vést k opatrnosti
 • poznávat zranitelnost svého těla
 • lepší předcházet než řešit následky
 • 2. Rozvíjet dopravní smysl
 • naučit děti všímat si okolí
 • vnímat dopravní prostředí
 • seznámit se s nejbezpečnější cestou do školy
 • seznámit s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi
 • 3. Vytvořit správné návyky při pohybu na pozemních komunikacích
 • Zastav se! Přemýšlej! Dívej se! Poslouchej!
 • 4. Naučit děti přejímat zodpovědnost
 • 5. Rozvíjet trpělivost a schopnost soustředit se
 • 6. Naučit děti dívat se (pozorovat), poslouchat, předvídat, vyhodnocovat, vhodně jednat.
 • 7. Naučit děti spolupracovat na společném projektu

více o projektu

Živočichové naší planety

<
Autor: Mgr. Marie Březinová, Mgr. Marcela Krychová, Mgr. Milada Figallová

Popis projektu:
     V hodinách přírodovědy bylo ukončeno téma: Živočichové. Toto téma bylo využito při projektu Živočichové naší planety. V každé třídě byli žáci rozděleni do šesti skupin – BEZOBRATLÍ, RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI, PTÁCI a SAVCI. Každá tato skupina měla za úkol shromáždit informace o zástupcích své skupiny (z časopisů, encyklopedií, internetu, atlasů, naučných učebnic). Skupiny dále plnily úkoly z matematiky (housenka s tajenkou; zopakování a procvičení matematických operací +, -, x, : do 1 000) a z českého jazyka (vzory podstatných jmen; bajka, báseň, pohádka).
     Žáci pracovali od 8:00 hodin do 11:30 hod. a poslední vyučovací hodinu se sešly skupiny v třídě 4. A a společně prezentovaly své projekty. Na závěr proběhly volby o nejlepší tří práce.

Cíle projektu:
 • Ucelení a utřídění znalostí z přírodovědy o živočišných druzích
 • Týmová práce
 • Práce s učebnicí, pracovním sešitem, atlasy zvířat, encyklopediemi
 • Práce s PC – získávání informací a obrázků


Projekt prvních tříd (1.A,B,C) „ZDRAVÁ VÝŽIVA“


Od 5.3. do 30.3.2007
Autor: Mgr. Eva Hejnová, Mgr. Vladimíra Čermáková, Mgr. Renáta Bučková

Popis projektu
     Úkolem žáků je každý den (po dobu projektu) si nosit do školy zdravou svačinu, jejíž nezbytnou součástí by mělo být ovoce nebo zelenina. Projekt prolíná průběžně všemi předměty, žáci si nové poznatky osvojují písemně, četbou, prakticky se zapojením všech smyslů a výtvarně je zpracovávají. Po tuto dobu sbírají body. Na konci proběhne vyhodnocení, jak ve třídě, tak i mezi prvními ročníky navzájem. Nejlepší žáci budou odměněni zdravou dobrotou.


Cíle projektu

Partnerská školaDigitální vzděláváníNaše úspěchyPráce žákůŠkola spolupracuje